பாரதி பிறந்தநாள் பாடல்

பாரதி பாவெல்லாம் தேன்


சொல்லுக்கு வேந்தனாம் சுப்ரமண்ய பாரதி
வில்லுக்கு வேந்தன் விசயனெனச் செந்தமிழில்
கொள்ளித் தழலெனவே கும்பினியர் ஆட்சியற
தெள்தமிழில் பாடியதோ தேன்!

தேனமுத வாரிதியாய்த் தீந்தமிழின் காவலனாய்க்
காணிநிலங் காளியிடங் கேட்டவனின் பாக்களிலே
காணும் வருங்காலக் கனவென்னுஞ் சிந்தனைதான்
தோன்று மெனதுள்ளச் சொல்!

கவிஞர் இராச.தியாகராசன்
புதுச்சேரி