புலவர் திருக்குறள் நாவை சிவம்

o::::o

           

o::::o